Студентите кои слушаат предмети кај проф. д-р Лидија Симонческа, а кои ги положија преку колоквиумските обврски, оцени ќе може да земат на ден 28.06 во 10 часот. Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа