Резултати од испитот Меѓународна трговија, во јунска сесија – Велес
Студентот (13794) го положол испитот со 45 поени.
Запишување на оценка и увид: 21.06.2022 (вторник) во 11ч во ФТУ-Охрид.
17.06.2022
Предметен наставник Проф. д-р Јованка БИЛЈАН