Резултати од испитот Царински систем на ЕУ во јунска сесија (II циклус на студии)
Студентот (501) не го положил испитот. Од одговорите на поставените прашања има 0 (нула) поени.
Увид: 21.06.2022 (вторник) во 11ч во ФТУ-Охрид.
17.06.2022
Предметен наставник Проф. д-р Јованка БИЛЈАН