Сите испити на втор и трет циклус на студии кај проф. Д-р Габриела Ракичевиќ ке се одржат на ден 21.09.2022 година во 12 часот.