Испитите кај проф д-р Марјан Николовски на насока БФК ќе се одржат на 27.09.2022 година во 14 часот.