Студентите од насоката Туризам кои успешно ја извршија практичната настава да дојдат на ден 27.09 (вторник) во 10.30 часот. Потпис во индекс и во потврда ќе добијат само студентите што ќе достават уредна и комплетна документација.
Со почит, проф. д-р Габриела Ракичевиќ