Им се соопштува на сите студенти кои ги слушаат предметите *ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ* и *СТАНДАРДИЗАЦИЈА ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО* во зимскиот семестар на академската 2022/23 година дека предавањата по *ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ* ќе се одржуваат секој понеделник (часот на одржување дополнително ќе се определи), додека предавањата по *СТАНДАРДИЗАЦИЈА ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО* ќе се одржуваат секоја среда со почеток во 09:00 часот

Предметни наставници:
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ
Доц. Д-р Михаел Ристески