Резултати од писмениот испит одржан на 8.11.2022
Транспорт и осигурување во меѓ. трговија 1. 16822 – 8 2. 16856 – 6 3. 16765 – 6 4. 17126 – 6
Фискален систем 1. 17066 – 7 2. 14332 – 6
Предметен наставник Проф. Д-р Ивица Смилковски