Агрегатната сесија за прв, втор и трет циклус е достапна на следниот линк

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VeuaX5fNL-DKtcwzDIcU__B94Ton5nt0GyiFiOajTes/edit?usp=sharing

Мобилна апликација (Google Sheets) потребна за преглед на сесијата на следниот линк