Ниеден студент не го положи колоквиумот.
проф. д-р Данијела Милошоска