Распоред на студентите за изведување практична настава од насока Туризам (прва, втора и трета година). Студентите кои се од другите градови (маркирани со жолто) да се изјаснат во кој објект ќе ја изведуваат практичната настава. Оние студенти кои имаат забелешка во однос распоредот да се јават кај м-р Климент Арнаудов на ден 06.06 (вторник) во 10 часот.
Со почит, проф. д-р Габриела Ракичевиќ, координатор на насока Туризам