Резултати од колоквиумите и испитот – Анализа на ризикот во осигурувањето