Студентското бифе на Факултетот за туризам и угостителство Охрид претрпе убава трансформација, со цел да одговори на потребите на Катедрата за гастрономија. Обновениот простор ветува попогодна средина за студентите и за кадарот на факултетот.

 

Значајното освежување доаѓа во форма на сосема нов инвентар. Благодарение на поддршката на La Foundation Pour La Formation Hoteliere со седиште во Цирих, Швајцарија, студентското бифе сега има нов инвентар на столици и маси. Овој вреден грант е плод на долгогодишната соработка помеѓу нашиот факултет и FH Фондацијата.

 

Професор д-р Мирјана Секуловска, истакната личност во нашата академска заедница, одигра клучна улога во негувањето на ова долгорочно партнерство. Нејзината посветеност и напори кулминираа со ова значајно подобрување на нашето бифе, што на крајот е од корист за студентите, административниот и академскиот кадар на факултетот.

 

Ја упатуваме нашата срдечна благодарност до La Foundation Pour La Formation Hoteliere и професорката Мирјана Секуловска за нивниот непроценлив придонес. Трансформацијата на бифето е доказ за тоа што може да се постигне преку посветена соработка и заедничка визија за квалитет во образовниот процес.

 

————————————————————————————————

 

The canteen at the Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid has undergone a stunning transformation, tailored to meet the specific needs of the Department of Gastronomy. The revamped space promises a more conducive environment for students and faculty alike.

 

The notable upgrades come in the form of brand-new inventory. Thanks to the generous support of La Foundation Pour La Formation Hoteliere based in Zurich, Switzerland, the canteen now boasts a fresh inventory of chairs and tables. This valuable grant is the fruit of the longstanding collaboration between our esteemed Faculty and the FH Foundation.

 

Professor Dr. Mirjana Sekulovska, a prominent figure in our academic community, played a pivotal role in nurturing this enduring partnership. Her dedication and efforts have culminated in this significant enhancement of our canteen, ultimately benefiting the entire faculty community.

 

We extend our heartfelt gratitude to La Foundation Pour La Formation Hoteliere and Professor Dr. Mirjana Sekulovska for their invaluable contributions. The canteen’s transformation stands as a testament to what can be achieved through dedicated collaboration and a shared vision for outstanding quality in the education.