Студентите кои положиле преку колоквиуми и кои успешно ги завршиле предиспитните обврски ќе може да земат оцени на ден 19.02. (понеделник) во 11 часот.
проф. д-р Лидија Симонческа