Предавањата по предметот
МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА И ПИЈАЛОЦИ
ќе се одржуваат во *вторник* со почеток *во 9 (девет) часот*.
Проф. Д-р Ленче Локоска