Предавањата по предметот
СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ХРАНА И ПИЈАЛОЦИ
ќе се одржуваат во *понеделник *со почеток *во 9 (девет) часот*.
Проф. Д-р Ленче Локоска