MORIN – Mobility Recognition for Integration, a strand 1 CBHE multi-country project, addresses ‘Integration of migrants’ as a regional overarching priority by focusing on academic recognition of student mobility based on learning outcomes as an innovative pedagogical approach, both necessary and pertinent, for linking work with education, by ensuring curriculum transparency, comparability, flexibility for improving recognition and study transfer procedures, revising course contents, methodologies and assessment to provide for student-centred and skills-oriented learning that adds an international, global dimension to the curriculum, thus, enhancing collaboration among WB6 HEIs for student exchange and intra-regional employability and connectivity.
We follow these interconnected paths of action: developing documents and tools to establish a common regional approach to academic recognition, internationalizing the curriculum via global learning outcomes and embedded mobility, establishing institutional procedures for the recognition of credit mobility by adopting a learning outcomes model for enhancing transparency, quality teaching and learning for future- proof skills, and mobility and credential completion through credit transfer. A regional mapping survey will be carried out. A self-assessment mobility recognition tool, regulations for institution-wide recognition practices, guidelines for academic recognition via LOs will be developed, the LOs of at least 5 courses from two study programmes at WB HEIs will be rewritten, 5 recognition practices, one per WB HEI, will be simulated and compared against the real ones within the consortium. Training workshops and webinars will be organized to build the capacities of academic staff for improving recognition practices.
WB HEIs, their staff and students, as direct beneficiaries, and other WB universities, ministry, policy- makers, HE experts should be able to exploit the project deliverables and integrate them into their HE contexts.
The MORIN project is expected to last for a duration of 24 months, starting on December 1, 2023. The requested EU contribution for the project is €400,000.00. Through its comprehensive approach and collaboration between multiple stakeholders, MORIN aims to bring about positive change in the academic recognition of student mobility and promote integration among migrants in the region.
Consortium 8 Universities:
1. Project Coordinator: University of Vlora, Albania
2. European University of Tirana
3. Professional College of Tirana
4. AAB College Kosovo
5. College “Biznesi” Kosovo
6. Palacky University, Czechia
7. University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Macedonia
8. University of Nis, Serbia
Work packages:
WP1. Management, coordination and evaluation of MORIN
WP2. Mobility recognition via learning outcomes
WP3. Mobility recognition in practice
WP4. Impact and dissemination of MORIN
MORIN – Mobility Recognition for Integration
–Препознавање мобилност за интеграција е проект кој вклучува повеќе земји, и се однесува на „Интеграцијата на мигрантите“ како регионален сеопфатен приоритет. Фокусот е на академското препознавање на студентската мобилност врз основа на резултатите од учењето како иновативен педагошки пристап, неопходен и релевантен, за поврзување на работата со образованието.
Тоа треба да се постигне преку:
– обезбедување на транспарентност на наставната програма
– споредување на наставните програми
– флексибилност за подобрување на процедурите за признавање и трансфер на студии
– ревидирање на содржината на курсевите, методологиите и оценувањето за да се обезбеди учење насочено кон студентот и ориентирано кон вештини
На овој начин, ќе се даде меѓународна, глобална димензија на наставната програма со цел зајакнување на соработката меѓу ВОИ на WB6 (Албанија, Македонија, Косово, Србија, БИХ и Црна Гора), за размена на студенти и интрарегионално вработување и поврзување.
Ги следиме овие меѓусебно поврзани патеки на дејствување:
– развивање документи и алатки за воспоставување заеднички регионален пристап за академско признавање,
– интернационализирање на наставната програма преку глобални резултати од учењето
– инкорпорирање мобилност
– воспоставување институционални процедури за признавање на мобилност преку кредит трансфер систем, преку усвојување модел на резултати од учењет за подобрување на транспарентност, квалитетна настава и учење за потребните вештини во иднина, со цел – мобилност и комплетирање на ингеренциите преку трансфер на кредити.
Во рамките на проектот ќе се спроведе регионално мапирање. Ќе се развие алатка за препознавање/признавање на мобилност за самооценување, регулативи за признавање на ниво на целата институција, упатства за академско признавање преку LO (резултати од учење)
– ќе се препишуваат резултатите од учење(LO) од најмалку 5 курсеви, од две студиски програми на ВОУ,
– ќе се препишуваат 5 практики за препознавање, по една од секоја ВОУ,
– ќе се симулираат и споредуваат со реалните во рамките на конзорциумот ќе се организираат работилници за обука и вебинари за градење на капацитетите на академскиот кадар за подобрување на практиките за препознавање/признавање Високо-образовните институции на Западен Балкан, односно, професорите и студенти, се јавуваат како директни корисници.
Другите универзитети на ЗБ, министерства, креатори на политики, експерти за ВО, треба да да ги искористат резултатите од овој проект и да ги интегрираат во нивните содржини за високо образование.
Проектот МОРИН се очекува да трае 24 месеци, почнувајќи од 1 декември 2023 година. Бараниот придонес на ЕУ за проектот е 400.000,00 евра. Преку својот сеопфатен пристап и соработка помеѓу повеќе засегнати страни, МОРИН има за цел да донесе позитивни промени во академското препознавање на студентската мобилност и да ја промовира интеграцијата меѓу мигрантите во регионот.
Консортиум:
1. Проектен координатор: University of Vlora, Albania
2. European University of Tirana, Albania
3. Professional College of Tirana, Albania
4. AAB College Kosovo
5. College “Biznesi” Kosovo
6. Palacky University, Czech Republic
7. University “St. Kliment Ohridski”, Macedonia
8. University of Nis, Serbia
Работни пакети:
РП1. Управување, координација и евалуација на МОРИН
РП2. Препознавање на мобилноста преку исходите од учењето
РP3. Препознавање на мобилност во пракса

РП4. Влијание и дисеминација на МОРИН