Резултати од колоквиумите и испитот по предметот АНАЛИЗА НА РИЗИКОТ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО – 20.06.2024