Acts

Решение за акредитација ЦИШ

Решение за акредитација Гастрономија

Решение за акредитација ХРМ

Решение за акредитација МУС I циклус

Решение за акредитација МУС – Менаџмент во финансиско работење

Решение за акредитација на студиска програма Гастрономија

Решение за акредитација на студиска програма ЦИШ Англиски

Решение за акредитација на студиска програма Туризам Англиски

Решение за акредитација Осигурување

Решение за акредитација Туризам

Решение за почеток со работа на студиска програма Гастрономија

Решение за почеток со работа на студиска програма МУС

Решение за почеток со работа на студиски програми на I циклус Туризам, Туризам Англиски, ЦИШ, ЦИШ Англиски, Осигурување и ХРМ и II циклус ЦИШ и ЦИШ Англиски

Решение за почеток со работа на студистки програми МУС I циклус и II циклус на Туризам, ЦИШ, Осигурување и Гастрономија, исхрана и диететика и МУС

ДЕЛОВНИК за работа на Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам  и угостителство – Охрид

ДЕЛОВНИК за работа на ННС