Акти

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД

Решенија за акредитирани студиски програми

 

ДЕЛОВНИК за работа на Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам  и угостителство – Охрид