Акти

СТАТУТ НА ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД

Решенија за акредитирани студиски програми