Резултати Додипломски

*На првиот колоквиум по предметот Актуарство одржан на 16.04.2019 година, ниту еден кандидат не освоил доволен број на поени за да го положи колоквиумот. * *Од предметниот наставник*...