Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот  на информации:
 
Милка Ќосевска

 

– телфон 046/611-518

– локал 0,

– моб. Телефон 076/355-501,

– e-mail: milkakosevska@yahoo.com