Информација во врска со прекинот на наставата

Информација во врска со прекинот на наставата

Во врска со новонастанатата состојба со прекинот на наставата поради ризикот од ширење на корона вирусот, лица за контакт и постапување во итни случаи за Факултетот за туризам и угостителство – Охрид се:
Проф. д-р Александар Трајков: aleksandar.trajkov@uklo.edu.mk за наставни прашања и
Соња Илоска: sonjailoska@yahoo.com за административни прашања