Известување за изборни предмети Доц. д-р Стевчо Мечески