Кадар

ДЕКАНАТСКА УПРАВА

Проф. д-р Цветко Андреески

Декан

Проф. д-р Снежана Дичевска

Продекан за финансии

Проф. д-р Александар Трајков

Продекан за настава

Проф. д-р Иванка Нестороска

Раководител на наставно научна организациона единица – Туризам

Проф. д-р Вера Караџова

Раководител на наставно научни организациони единици – Царина и Шпедиција, Менаџмент во услужен сектор и Безбедност и финансиска контрола

Проф. д-р Симона Мартиноска

Раководител на наставно научни организациони единици – Хотелско ресторански менаџмент и Гастрономија

Проф. д-р Лилјана Баткоска

Раководител на наставно научна организациона единица – Осигурување

Проф. д-р Науме Мариноски

Раководител на трет циклус студии – Туризам

Проф. д-р Бранко Николовски

Раководител на Центар за научно-истражувачка работа

Проф. д-р Пере Аслимоски

НАСТАВЕН КАДАР

Проф. д-р Ирина Петровска
Проф. д-р Јове Кекеноски
Проф. д-р Катерина Ангелевска – Најдеска
Проф. д-р Лидија Симонческа
Проф. д-р Мирјана Секуловска
Проф. д-р Митре Аврамоски
Проф. д-р Ристо Гогоски
Проф. д-р Ристе Речкоски
Проф. д-р Сашо Коруновски
Проф. д-р Татјана Димоска
Проф. д-р Јованка Билјан
Проф. д-р Ангела Василеска
Проф. д-р Васко Речкоски
Проф. д-р Васко Цуцулески
Проф. д-р Габриела Ракичевиќ
Проф. д-р Данијела Милошоска
Проф. д-р Деса Косаркоска
Проф. д-р Елена Цицковски
Проф. д-р Зоран Тунтев
Проф. д-р Ивица Смиљковски
Проф. д-р Јаготка Стрезовска
Проф. д-р Пере Аслимоски
Проф. д-р Снежана Дичевска
Проф. д-р Александар Трајков
Проф. д-р Лилјана Баткоска
Проф. д-р Науме Мариноски
Проф. д-р Бранко Николовски
Проф. д-р Иванка Нестороска
Проф. д-р Вера Караџова
Проф. д-р Симона Мартиноска
Проф. д-р Цветко Андреески
Проф. д-р Лариса Василеска
Асистент М-р Михаел Ристески