Магистерски дисертации

 1. Тошо Чочороски – ПРАКТИЧНАТА РАБОТА ВО УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИТЕ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА ФТУ-ОХРИД
 2. Урим Алиу – КОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ – МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШВАЈЦАРИЈА
 3. Весна Трајчевска – ВЛИЈАНИЕТО НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ТОТАЛЕН КВАЛИТЕТ И МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ ВРЗ УСПЕХОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ БИЗНИС
 4. Александар Брдаровски – РЕГИОНАЛНИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПЕЛАГОНИЈА 
 5. Александар Печевски – ПРОЦЕСОТ НА МЕНАЏИРАЊЕ СО РИЗИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО И УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРИТЕ ВО ИЗБОРОТ НА ОПТИМАЛНА СТРАТЕГИЈА
 6. Александар Тошевски – УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВ ПРОМЕТ СО КОРИСТЕЊЕ НА ЗБИРНИ-МАНИПУЛАТИВНИ ЕДИНИЦИ – ULD ВО ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ТРАНСПОРТ
 7. Александра Трпевска – ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВРЗ ПРОФИТАБИЛНОСТА НА ДРУШТВАТА ЗА ЖИВОТНО И НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ – студија на случај за 5 – те најголеми друштва за осигурување во светски рамки
 8. Ангела Ѓоргијева – СОВРЕМЕН ПРИСТАП ВО РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО ОСОГОВСКИОТ РЕГИОН
 9. Анета Петреска – ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ КАТАСТРОФАЛНИ РИЗИЦИ НА ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ
 10. Антигона Цветаноска – УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК ПРИ КРЕДИТИРАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
 11. Бибоска Јулија – СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ УСЛОВ ЗА РАСТ НА КОМПАНИИТЕ ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ
 12. Весна Пушкоска – СЕЛЕКТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА УРБАНИОТ ТУРИЗАМ
 13. Елена Лега – РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА НА ОХРИДСКИ РЕГИОН КАКО АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА
 14. Елена Ќосеска – ИНТЕГРАТИВНОТО ПРЕГОВАРАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА УСПЕШЕН ОСИГУРИТЕЛЕН БИЗНИС
 15. Жарко Куциноски – ВАЛОРИЗАЦИСКА ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКИОТ ТУРИЗАМ ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
 16. Илија Арнаудоски – СООБРАЌАЈОТ ПО ВОДА ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КРАЈБРЕЖНИТЕ ПРОСТОРИ НА Р. МАКЕДОНИЈА
 17. Маја Димчева – Повластени даночни стапки, состојба, финансиски ефекти и влијание врз увозот на Р. Македонија
 18. Марија Лазаревска Џинџеска – ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ГОЛЕМ ГРАД
 19. Марина Чабасоска – АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР
 20. Надица Николоска – ПРОМОЦИЈА НА ГЕОГРАФСКИТЕ НАЗИВИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО ДИГИТАЛНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ КАКО АЛАТКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТУРИЗМОТ
 21. Петар Ѓоршевски – ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУРИСТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ
 22. Попеска Емилија – ПЕРСПЕКТИВНИ МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 23. Сашко Панов – МОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 24. Сибела Алимовска – Влијанието на политичкaта и социеталната безбедност врз безбедносната политика на Република Македонија
 25. Слаѓана Топузоска – ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПОМОШ НА ОСИГУРУВАЊЕТО КАКО НАЈВАЖНА ТЕХНИКА НА ЗАШТИТА ОД РИЗИЦИ
 26. Христина Мицевска – ПАТНИЧКИТЕ АГЕНЦИИ И РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО БИТОЛА
 27. Шукри Елези – Анализа на реформата на пензискиот систем во Република Македонија и оценка на постигнатиот резултат
 28. Aгим Асани – КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ТЕТОВСКИОТ РЕГИОН
 29. Aна Милошоска – Можности за развој на ловен туризам во Република Македонија
 30. Билјана Димески – КАРАКТЕРИСТИКИ НА РУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ ВО ОСИЕЧКО-БАРАЊСКА ЖУПАНИЈА
 31. Бисера Ѓоргиевска – КРИМИНАЛИСТИЧКО И ФИНАНСИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО ,,ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ” ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 32. Бобан Смилевски – Превенција на малолетничката деликвенција во Република Македонија
 33. Филип Дуковски – ТРАНСФЕР НА РИЗИКОТ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ
 34. Илкер Мустафа – Унапредувањето на квалитетот на хотелските услуги како подрачје за остварување на поголема конкурентност
 35. Ивана Ѓоргоновска Калајџиевска – ЗНАЧЕЊЕ И ПОТЕНЦИЈАЛ НА НАСТАНИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 36. Катерина Меческа – МЕЃУСЕБНА СОРАБОТКА НА БАНКИТЕ И КОМПАНИИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СЛУЧАЈОТ НА НЛБ БАНКА, СКОПЈЕ
 37. Катерина Настовска – РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ПОВРЗАНОСТ СО ДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕ
 38. Катерина Прентоска – Улога и значење на форензичкото сметководство при откривање на финансиските измами во финансиските извештаи
 39. Кире Крстевски – УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКА И ЛИКВИДАЦИЈА НА ШТЕТА – Случајот во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД – Битола
 40. Климент Арнаудов – ЕКОЛОШКАТА ОДГОВОРНОСТ – ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА СОВРЕМЕНОТО РАБОТЕЊЕ ВО ХОТЕЛИЕРСТВОТО
 41. Лаура Алими – СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА НА РИЗИКОТ ВО БИЗНИСОТ ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
 42. Маја Филипчева – АТРАКТИВНОСТА НА СКОПЈЕ КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА
 43. Маја Кутаноска – Етнографските вредности како фактор за развој на руралниот туризам во Југозападниот плански регион
 44. Марко Јовчески – МЕЃУСЕБНОТО ВЛИЈАНИЕ НА РАЗВОЈОТ НА РЕОСИГУРУВАЊЕТО И ЕКОНОМСКИОТ РАСТ – ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 45. Мартина Мандовска – Карактеристики на езерскиот туризам во Република Македонија
 46. Милан Велески – ТУРИСТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД КУЛТУРАТА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
 47. Нада Белеска – УПРАВУВАЊЕTO СО РИЗИЦИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР КАКО ГЛАВНА АЛАТКА НА КОНЦЕПТОТ ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕВИЗИЈА
 48. Надица Илиевска – УЛОГАТА НА КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО ХОТЕЛСКИТЕ СУБЈЕКТИ, ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ
 49. Ненад Трајкоски – УЛОГАТА НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СУЗБИВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
 50. Мартин Ристевски – Влијанието на железничкиот транспорт врз меѓународниот стоков промет во Република Македонија
 51. Сашо Билбилоски – СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ НА ЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 52. Софија Јаќимова – Можности за развој на алтернативните видови туризам во Брегалничкиот регион на Република Македонија
 53. Светлана Размоска – Управување со сајбер ризикот во финансиските институции во Република Македонија
 54. Татјана Мишова – МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ТУРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 55. Зоран Пејчиноски – ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ KAKO ФАКТОР ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ OД ГУБЕЊЕ НА ПРИХОДИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО ВО МАКЕДОНИЈА
 56. Ирена Бандилова – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
 57. Марија Димитриевска – ЗНАЧЕЊЕТО НА ИНТЕРУЛТУРНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ МЕНАЏМЕНТ
 58. Александра Жилеска – Странските директни инвестиции како стратегија за влез на меѓународниот пазар
 59. Нина Кепеска – ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА ВО ФУНКЦИЈА НА КРЕИРАЊЕ ИДЕНТИТЕТ НА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА
 60. Ангела Филкоска – КРЕАТИВНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА – ФАКТОРИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА
 61. Радмила Јовичинац – УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРСКИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХОТЕЛСКИОТ БИЗНИС ВО ОХРИД
 62. Андријана Настоска – БЕЗБЕДНОСНАТА ФУНКЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 63. Имери Љуљзим – МОДЕЛИ НА ФИНАНСИСКА РЕГУЛАЦИЈА И СУПЕРВИЗИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ НА ЕВРОПСКА УНИЈА