Резултати I декада – Септември 2020 – Проф. Д-р. Ристо Речкоски