Резултати од дополнителниот испит кај Проф.д-р Јованка Билјан