Резултати од поправен колоквиум – Социјална патологија