Резултати од прв колоквиум по предметот Неживотно осигурување