Резултати од првиот колоквиум по предметот Актуарство