Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот Царински систем и политика, проф. Билјан