Резултати од првите колоквиуми кај Проф. д-р Иванка Нестороска од април 2019