Резултати од вториот колоквиум по предметот Германски јазик 1