Резултати поправен I колоквиум Менаџмент во услужен сектор