Соопштение за I колоквиум – Доц. Д-р Стевчо Мечески