Соопштение за испито на трет циклус на студии кај Проф. Д-р Симона Мартиноска