Соопштение за колоквиуми – Доц. Д-р Стевчо Мечески