Home/Studies/Second Cycle/Insurance – 2 Years

Insurance – 2 Years

Студиската програма по Осигурување овозможува стекнување на современи знаења од областа на осигурувањето според меѓународно признати високо – образовни стандарди. Стручниот и едуциран кадар ќе биде обучен за работа во осигурителни компании, претпријатија за меѓународно финансиско работење, во одделни асоцијации на стопанствениците итн.
Студентите кои ќе дипломираат на I циклус добиваат назив Дипломиран менаџер по осигурување (BA in Insurance), а оние што ќе ги завршат студиите од II циклус се стекнуваат со назив – Магистер по осигурување (MA in Insurance).

Елаборат 2013