Home/Studies/Second Cycle/Tourism – 2 Years

Tourism – 2 Years

Студиската програма Туризaм профилира високоедуцирани и стручни кадри оспособени за водење на клучни бизнис активности во туризмот и кои ќе можат да се справат со предизвиците на современите туристички процеси преку користење современи методи во работните активности, осознавање на новите научни резултати и нивна имплементација како апликативни решенија. Студентите кои ќе дипломираат на I циклус добиваат назив Дипломиран менаџер по туризам (BA in Tourism).

Туризам – 2 години