Home/Studies/Third Cycle/Tourism – PhD

Tourism – PhD

Студиската програма Туризaм профилира високоедуцирани и стручни кадри оспособени за водење на клучни бизнис активности во туризмот и кои ќе можат да се справат со предизвиците на современите туристички процеси преку користење современи методи во работните активности, осознавање на новите научни резултати и нивна имплементација како апликативни решенија.
Студентите кои ќе дипломираат на докторски студии добиваат назив Доктор на науки од областа на туризмот.
Во прилог е даден целосниот Елаборат за докторски студии за студиската програма Туризам.

Елаборат 2016

Елаборат 2019