Почетна/Студии/Трет Циклус

Трет циклус

Токму предизвикот да се биде во чекор со современите тенденции и услови го одведе Факултетот за туризам и угостителство кон реализација на зацртаните цели. Дури и пред донесувањето на нормативните определби, се пристапи кон компетенции кои третиот циклус на овие студии го исфрлија во преден план. Денес Факултетот за туризам и угостителство е дел од авангардните чинители во високото образование во Р. Македонија кои успеаа да се закитат со пиететот на носители на реформираните докторски системи. Така „Традицијата продолжува“, како што во минатото беше насока да се биде меѓу првите во Европа со изворни студии од областа на туризмот и угостителството.

Процесот на акредитација подразбира строги критериуми. Место да се повлечеме, Факултетот за туризам и угостителство влезе во борба со предизвиците. Само така тој успеа да се наметне како институција која во докторските студии гледа инспирација за идно творештво и безрезервна посветеност кон научните и образовните трендови во Светот. Факултетот за туризам и угостителство гордо може да објави дека има акредитирани 11 ментори на трет циклус студии. Објавувањето на нивните трудови во светски, престижни списанија, реализација на интернационални проекти и активен однос во обавувањето на својата професија придонесе оваа институција да има престижно место во едукативниот процес на третиот циклус. На овој начин Болоњскиот процес е усвоена европска солуција. Институцијата се етаблира во редот на лидерите во високото образование. Докторската диплома е препознатлив имиџ надвор од границите на нашата држава.

Студиски програми

Туризам – докторски

Менаџмент во услужен сектор – докторски