Докторски дисертации:

1. М-р Хисен Согојева

04.05.2017 – ВОДОПАДИТЕ НА МИРУШЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО KОСОВО – Кандидат: М-р Хисен Согојева

Авторезиме MK

Avtorezime EN

2. М-р Алберта Тахири

05.05.2017 – МЕНАЏМЕНТ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА КРЕИРАЊЕ ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ И КОНТРОЛИНГ КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО НА ОПШТИНА ПЕЌ – Кандидат: М-р Алберта Тахири

Авторезиме MK

Avtorezime EN

3. М-р Петрит Хасанај

02.11.2017 – ПРИМЕНА НА ФАС МЕТОДОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА КОСОВО – Кандидат: М-р Петрит Хасанај

Авторезиме MK

Avtorezime EN

4. М-р Беке Куќи

07.11.2017 – ПЕРСПЕКТИВАТА НА ТУРИСТИЧКИОТ РАЗВОЈ НА КОСОВО ВО РАМКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ ТУРИСТИЧКИ ПАЗАР – Кандидат: М-р Беке Куќи

Авторезиме MK

Avtorezime EN

5. М-р Исак Ајрули

20.11.2017 – ПРОМОЦИЈАТА КАКО ФАКТОР НА КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ НА ТУРИСТИЧКИОТ ПРОИЗВОД НА ЗИМСКИОТ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ПОПОВА ШАПКА – Кандидат: М-р Исак Ајрули

Авторезиме MK

Avtorezime EN

6. М-р Фатбарда Јашари

07.12.2017 – ВЛИЈАНИЕТО НА СТРАТЕГИСКИОТ МЕНАЏМЕНТ ВО РАЗВОЈОТ НА ХОТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО – Кандидат: М-р Фатбарда Јашари

Авторезиме MK

Avtorezime EN

7. М-р Дарко Блажевски

04.01.2018 – УЛОГАТА НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО ВО РАЗВОЈОТ НА ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИ РИЗИЦИ – Кандидат: М-р Дарко Блажевски

Авторезиме MK

Авторезиме EN

8. М-р Љубе Никлески

05.02.2018 – ЦАРИНСКA ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕХРАНБЕНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Кандидат: М-р Љубе Никлески

Авторезиме MK

Avtorezime EN

9. М-р Гезим Шабани

20.04.2018 – ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОМОТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО – Кандидат: М-р Гезим Шабани

Авторезиме MK

Avtorezime EN

10. М-р Сали Красничи

20.04.2018 – ОРГАНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА КАКО СОВРЕМЕНА ПАРАДИГМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХОТЕЛСКАТА ПОНУДА – Кандидат: М-р Сали Красничи

Авторезиме MK

Avtorezime EN

11. М-р Бурим Гаши

11.09.2018 – ДЕТЕРМИНИРАЊЕ НА ФИСКАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ СО ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ НА ПРИМЕРОТ НА МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ – Кандидат: М-р Бурим Гаши

Авторезиме MK

Avtorezime EN

12. М-р Ружди Кабаши

26.10.2018 – ПРИМЕНА НА МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ФАКТОР ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ХОТЕЛИТЕ. СЛУЧАЈОТ НА КОСОВО – Кандидат: М-р Ружди Кабаши

Авторезиме MK

Avtorezime EN

13. М-р Неџмие Кабаши

26.10.2018 – KВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ НА ПАТНИЧКИТЕ АГЕНЦИИ КАКО ФАКТОР ВО ПРОМОЦИЈАТА НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА – Кандидат: М-р Неџмие Кабаши

Авторезиме MK

Avtorezime EN

14. М-р Драгана Илиќ

21.11.2018 – МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛЕКТИВНИ ВИДОВИ ТУРИЗМОТ ВО ЈУЖНА И ИСТОЧНА СРБИЈА – Кандидат: М-р Драгана Илиќ

Авторезиме MK

Avtorezime EN

15. М-р Михаел Ристески

02.05.2018 – ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА КАКО ОСНОВА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОСТОР

Авторезиме MK

Avtorezime EN

16. М-р Фитим Мачани

27.06.2019 – ФИНАНСИСКАТА АНАЛИЗА КАКО ИНСТРУМЕНТ НА МЕНАЏМЕНТОТ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОФИТАБИЛНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА СМЕСТУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

17. М-р Арта Кадриу

27.06.2019 – МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Авторезиме MK

Avtorezime EN

18. М-р Даниела Котеска Лозаноска

27.06.2019 – ИСТРАЖУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Авторезиме MK

Avtorezime EN

19. М-р Фејзула Беха

04.07.2019 – ЗНАЧЕЊЕТО И УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ФИНАНСИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

20. М-р Хусни Ахмети

04.07.2019 – ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ – ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПРИЗРЕН

Авторезиме MK

Avtorezime EN

21. М-р Агрон Хајдини

01.11.2019 – ЕВРОПСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА ВО ТУРИЗМОТ КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

22. М-р Улбер Красниќи

25.11.2019 – ПРОКЛЕТИИ КАКО ЗНАЧАЕН ПРИРОДЕН ТУРИСТИЧКИ РЕСУРС ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

23. М-р Латиф Красниќи

25.11.2019 – КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИТЕ ВРЕДНОСТИ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПЕЌ, РЕПУБЛИКА КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

24. М-р Фатмире Шаља Дрешај

25.11.2019 – РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО ПРЕКУ ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА НА ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ

Авторезиме MK

Avtorezime EN

25. М-р Куштрим Дрешај

25.11.2019 – ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ НА НАСТАНИ (ЕВЕНТ ТУРИЗАМ). СЛУЧАЈОТ СО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

26. М-р Кујтим Рачи

28.02.2020 – УЛОГАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА СОВРЕМЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ПРОМОЦИЈАТА, ПРОДАЖБАТА И КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО ХОТЕЛИТЕ. СЛУЧАЈОТ НА КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

27. М-р Климент Наумов

30.04.2020 – УЛОГА И ЗНАЧЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКОТО ВОДЕЊЕ ЗА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Авторезиме MK

Avtorezime EN

28. М-р Шериф Сејдиу

28.05.2020 – Анализа на потребите од храна во вонредни ситуации и влијание врз економскиот развој на Република Косово

Авторезиме MK

Avtorezime EN

29. М-р Љупчо Јанески

21.06.2020 – Еко-туризмот како современ концепт за развој на туризмот во република северна македонија

Авторезиме MK

Avtorezime EN

30. М-р Есад Ислами

07.07.2020 – Владини мерки и третирање на одлуките за развој на туризмот во Косово

Авторезиме MK

Avtorezime EN

31. М-р Шериф Ага

30.09.2020 – Дијаспората во функција на развој на туризмот во Опоље и Гора

Авторезиме MK

Avtorezime EN

32. М-р Тошо Чочороски

25.03.2021 – Гастрономска анимација во македонскиот туризам

Авторезиме MK

Avtorezime EN

33. М-р Теута Ќерими Садику

08.04.2021 – ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Авторезимеа

34. М-р Букурије Зекир Боровци

25.03.2021 – Однесувањето на потрошувачите значаен фактор за креирање на туристичката понуда

Авторезиме MK

Avtorezime EN

35. М-р Џелил Бектеши

10.09.2021 – КУЛТУРНИОТ ТУРИЗАМ ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈОТ НА КОСОВО ОД МАРКЕТИНГ АСПЕКТ

Авторезиме MK

Avtorezime EN

36. Evangelos Kiriakou

10.09.2021 – DESTINATION MANAGEMENT FOR SMALL SCALE CITIES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT. THE CASE OF VIA EGNATIA CITIES

Авторезиме MK

Avtorezime EN

37. Албан Фејза

31.12.2021 – АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИТЕ ОД КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВРЗ ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТИТЕ КОН ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

38. Авни Красниќи

10.05.2022 – АНАЛИЗА НА СТАВОВИТЕ НА ТУРИСТИТЕ ЗА ДОСТАПНОСТ ДО ИНФОРМАЦИИ ЗА ТУРИСТИЧКИ РУТИ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

39. Емин Беќири

17.05.2022 – ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО ФУНКЦИЈА НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ТУРИЗМОТ НА КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

40. Хасан Рустеми

23.03.2023 – ЕКОНОМСКИТЕ ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО НП МАВРОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

41. Бахри Реџа

28.07.2023 – КРИВИЧНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ИЗМАМИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО. СЛУЧАЈОТ НА КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

42. Дафинка Муцунска

31.07.2023 – ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КВАЛИТЕТОТ ВРЗ УСПЕШНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

43. Захир Арифовиќ

08.06.2023 – ПРИМЕНА НА МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ОСНОВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ТУРИСТИЧКАТА ДЕСТИНАЦИЈА – СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО 

Авторезиме MK

Avtorezime EN

44. Африм Фуга

28.04.2023 – ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОМОЦИЈАТА ВО ГРАДЕЊЕ НА ИДЕНТИТЕТ НА ТУРИСТИЧКИОТ ПРОИЗВОД НА ПРИЗРЕН

Авторезиме MK

Avtorezime EN

45. Артан Нимани

26.06.2023 – ВЛИЈАНИЕ НА ЈАЗИЧНАТА И ИНТЕР-КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ВРЗ КРЕИРАЊЕ НА ПОЗИТИВНО ИСКУСТВО НА СТРАНСКИТЕ ТУРИСТИ

Авторезиме MK

Avtorezime EN

46. Газморе Реџепи

08.06.2023 – ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И НОВИ КАНАЛИ ЗА ПЛАСМАН НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО КОСОВО

Авторезиме MK

Avtorezime EN

47. Фидаим Бербатовци

24.08.2023 – МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА

Авторезиме MK

Avtorezime EN

48. Христо Кондовски

27.12.2023 – ВЛИЈАНИЕТО НА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ И СОВРЕМЕНИ КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ НА МАКЕДОНСКИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАР

49. Урим Гаши

23.02.2024 – УЛОГАТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ВОДНИТЕ РЕСУРСИ ВО ПОСТИГНУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ ВО ТУРИСТИЧКИОТ РЕГИОН НА ЃАКОВА, РЕПУБЛИКА КОСОВО

50. Нора Виздик Тачи

30.04.2024 – ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ ВО ЗАШТИТЕНИTE ПОДРАЧЈА ВО КОСОВО