Уписи на додипломски студии

Во градот на Словенскиот универзитет, нашиот Факултет постои повеќе од четири децении. Факултетот за туризам и угостителство Ви нуди извонредни услови за стекнување на адекватни знаења од областа на услужните дејности кои се во силен подем во светската економија. Мирната и пријатна крајезерска средина во која се лоцирани Факултетот и Студентскиот дом се прилика кој ретко кој друг факултет може да Ви ја овозможи.

ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ НАС:

 • целосна имплементација на Болоњската декларација
 • диплома со академски степен (Bachelor)
 • студирање по Европски кредит трансфер систем (ЕКТС)
 • меѓународна мобилност во наставниот процес
 • стипендии за најдобрите студенти
 • можност за студирање на рати

 

Доколку сме Вашиот избор, подготвени сме заедно да ја креираме Вашата професионална иднина.

Целосниот конкурс за упис на студенти на УКЛО можете да го погледнете ТУКА.

Дополнителен конкурс за упис на студенти на УКЛО (втор уписен рок), можете да го погледнете ТУКА.

Дополнителен конкурс за упис на студенти на УКЛО (трет уписен рок), можете да го погледнете ТУКА.

Дополнителен конкурс за четврт уписен рок 2020 ТУКА.

 

Уписни рокови

Сите кандидати задолжително треба да пополнат електронска пријава пред започнувањето на уписните рокови. Електронското пријавување се врши на: http://upisi.uklo.edu.mk/.

Доколку имате проблеми со пополнувањето на електронската пријава можете да го погледнете УПАТСТВОТО.

Дополнително на упатството, поради новонастанатата ситуација со COVID-19, после избор на тоа дека сте без матура, како четири значајни предмети за запишување треба да внесите оцени од средно од Мајчин Јазик кој сте го учеле, Странски Јазик кој сте го учеле, Математика и Географија.

Активност Прв уписен рок Втор уписен рок Трет уписен рок Четврт уписен рок
Пријавување на кандидатите 27.08, 31.08 и
01.09.2020
14 и 15.09.2020 24.09.2020 02 и 05.10.2020
Објавување прелиминарна ранг листа 07.09.2020 17.09.2020 25.09.2020
Објавување на решение за прием на кандидатите 09.09.2020 21.09.2020 28.09.2020
Запишување на кандидатите 10 и 11.09.2020 23.09.2020 30.09.2020 09.10.2020

 

Студиски насоки и квоти

Студиските насоки за прв циклус на студии можете детално да ги погледнете ТУКА.

Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи: 

 1. Пријава за запишување
 2. Оригинални свидетелства од сите класови и нивни копии
 3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование и копија
 4. Документ-диплома за положена државна матура и копија
 5. Извод од матичната книга на родените и копија
 6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение) и копија
 7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3
 8. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
 9. Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4
 10. Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

При запишувањето во прва година на прв циклус судии, примените кандидати поднесуваат:

1. Индекс и студентска легитимација

2. Tри фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 – 2х3см.)

3. Пријавни листови

4. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

 • државна квота 6150 денари
 • кофинансирање 12300 денари

5. Уплата на рата за учебници

 • Туризам 4000 денари
 • ГИД 4000
 • Хотелско ресторанска 4000
 • Осигурување 4000
 • Царина и шпедиција 4000
 • МУС 3200
 • БФК 4000

6. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите

7. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес,

8. Потврда за уплатени 1000 денари за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,

9. Потврда за уплатени 85 денари за обрасци

10. Потврда за уплатени 600 денари за книжен фонд и тетратки

11. Потврда за уплатени 50 дерари за административни такси

12. Потврда за уплатени 200 денари за студентска организација на ФТУ

 

СКЕНИРАН ПРИМЕР СО ПОПОЛНЕТИ УПЛАТНИЦИ

 

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020