Годишен Буџет и завршна сметка

Биланс на Состојба 31.12.2022 – 1

Биланс на Состојба 31.12.2022 – 2