Годишни планови и програми за работа

Годишни планови и програми за работа PDF

Извештај за работата на деканот за период 01.10.2022 – 26.12.2022