Студентска пракса

Чекори и формулари за обавување студентска пракса

1) Објавување на распоред за пракса – листа на компании/даватели на практична настава

2) Издавање потврда за упатување на пракса потпишана од продеканот за настава

3) Обавување на праксата и пополнување дневник

5) Заверка/потпис на потврдата од страна на компанијата и од страна на менторот. Доставување на заверената потврда до Службата за студентски прашања