Раководство

Проф д-р Цветко Андреески

Декан

Проф д-р Снежана Дичевска

Продекан за финансии

Проф д-р Иванка Нестороска

Раководител на наставно научна организациона единица – Царина и шпедиција

Проф д-р Вера Караџоска

Раководител на наставно научна организациона единица – Осигурување

Проф д-р Симона Мартиноска

Раководител на наставно научни организациони единици – Хотелско ресторански менаџмент, Туризам и Гастрономија

Проф д-р Лилјана Баткоска

Раководител на наставно научни организациони единици – Менаџмент во услужен сектор и Безбедност и финансиска контрола

Проф д-р Ристо Гогоски

Раководител на трет циклус студии

Проф д-р Бранко Николовски

Раководител на Втор циклус студии

Проф д-р Пере Аслимоски

Раководител на Центар за научно – истражувачка работа