Раководство

Проф д-р Снежана Дичевска

Декан

snezana.dicevska@uklo.edu.mk

Проф д-р Вера Караџова

Продекан за финансии

vera.karadjova@uklo.edu.mk

Проф д-р Бранко Николовски

Продекан за настава

branko.nikolovski@uklo.edu.mk

Проф д-р Александар Трајков

Раководител на Центар за научно – истражувачка работа

aleksandar.trajkov@uklo.edu.mk

Проф д-р Ристо Речкоски

Раководител на трет циклус студии

risto.reckoski@uklo.edu.mk

Проф д-р Пере Аслимоски

Раководител на Втор циклус студии

pere.aslimoski@uklo.edu.mk

 Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

Раководител на наставно научни организациони единици – Туризам

gabriela.rakicevic@uklo.edu.mk

Проф. д-р Данијела Милошоска

Раководител на наставно научна организациона единица Царина и шпедиција

danijela.miloshoska@uklo.edu.mk

Доцент д-р Климент Наумов

Раководител на наставно научни организациони единици – Гастрономија и Хотелско ресторански менаџмент

kliment.naumov@uklo.edu.mk

Доцент д-р Бојан Србиноски

Раководител на наставно научна организациона единица – Осигурување и Менаџмент во услужен сектор

bojan.srbinoski@uklo.edu.mk

Александар Дурљанов

Претседател на факултетско студенско собрание

aleksandar.durljanov@uklo.edu.mk