Раководство

Проф д-р Цветко Андреески

Декан

Проф д-р Снежана Дичевска

Продекан за финансии

Проф д-р Александар Трајков

Продекан за настава

Проф д-р Вера Караџоска

Раководител на наставно научна организациона единица – Осигурување и Менаџмент во услужен сектор

 Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

Раководител на наставно научни организациони единици – Туризам

Доц. д-р Лариса Василеска

Раководител на наставно научна организациона единица Царина и шпедиција

Проф д-р Ристо Гогоски

Раководител на трет циклус студии

Проф д-р Бранко Николовски

Раководител на Втор циклус студии

Проф д-р Пере Аслимоски

Раководител на Центар за научно – истражувачка работа

Доц. д-р Климент Наумов

Раководител на наставно научни организациони единици – Гастрономија и Хотелско ресторански менаџмент

Игор Пешевски

Претседател на факултетско студенско собрание