Редовни професори

Проф д-р Ирина Петровска

Редовен Професор

Проф д-р Јове Кекеноски

Редовен Професор

Проф. д-р Катерина Ангелевска – Најдеска

Редовен Професор

Проф д-р Лидија Симонческа

Редовен Професор

Проф д-р Мирјана Секуловска

Редовен Професор

Проф д-р Иванка Несторовска

Редовен Професор

Проф д-р Бранко Николовски

Редовен Професор

Проф д-р Снежана Дичевска

Редовен Професор

Проф д-р Пере Асимоски

Редовен Професор

Проф д-р Јаготка Стрезовска

Редовен Професор

Проф д-р Ивица Смиљковски

Редовен Професор

Проф д-р Зоран Тунтев

Редовен Професор

Проф д-р Елена Цицковски

Редовен Професор

Проф д-р Деса Косаркоска

Редовен Професор

Проф д-р Габриела Ракичевиќ

Редовен Професор

Проф д-р Ристо Речкоски

Редовен Професор

Проф д-р Ангела Василеска

Редовен Професор

Проф д-р Јованка Билјан

Редовен Професор

Проф д-р Татјана Димоска

Редовен Професор

Проф д-р Сашо Коруновски

Редовен Професор

Проф д-р Ристо Гогоски

Редовен Професор

Проф д-р Цветко Андреески

Редовен Професор

Проф д-р Симона Мартиноска

Редовен Професор

Проф д-р Данијела Милошоска

Редовен Професор

Проф д-р Вера Караџова

Редовен Професор

Вонредни професори

Проф д-р Климе Попоски

Вонреден Професор

Проф д-р Александар Трајков

Вонреден Професор

Доценти

Проф д-р Стевчо Мечески

Доцент

Проф д-р Ирина Јолдеска

Доцент

Проф д-р Лариса Василеска

Доцент

Проф д-р Михаел Ристески

Доцент

Проф. д-р Климент Наумов

Доцент