Статут

Акти

ДЕЛОВНИК за работа на Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам  и угостителство – Охрид

ДЕЛОВНИК за работа на ННС